Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen

SVRhypnose staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70540152.

Artikel 2 Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt. SVRhypnose is gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld. De cliënt is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) gerechtigd uiterlijk 24 uur van te voren deze afspraak kosteloos te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak heeft SVRhypnose het recht, ongeacht de reden van annulering, de helft van de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen. Bij het niet verschijnen op een afspraak worden de volledige behandelkosten in rekening gebracht.

Artikel 3 Privacy

3.1 SVRhypnose zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 SVRhypnose kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betaling geschiedt direct na afloop van de sessie via een overschrijving via internetbankieren of contant.

Bankrekeningnummer: NL21 RABO 0325553599 t.n.v. S.E.A. Kamp

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 SVRhypnose is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk en geestelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart SVRhypnose tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 7 Overmacht

7.1 SVRhypnose heeft in geval van iedere vorm van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat SVRhypnose gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 8 Het recht tot stoppen van de sessie/behandeling

8.1 De cliënt behoudt ten alle tijden het recht om de hypnotherapie te stoppen. Indien tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende motivatie bij de cliënt aanwezig is, behoud SVRhypnose eveneens het recht om de behandeling te stoppen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.